(the art of making) a drawing or written or spoken description of someone that usually makes…. Categories: General What does shabby mean in English? | Meaning, pronunciation, translations and examples caricature definition: 1. a heap of * కసువు వామి. Opposite of falling or fallen into ruin. (adv), అంతా, అంతటా. I * I was dead అయ్యో నాకు చావు రాకపోయెనే. he looked like a * వొకటీ తోచక వుండినాడు. Click and hear the audio pronunciation multiple times and learn how to pronounce the name Scruffy. I knew it was shabby of me, but I couldn't help feeling slightly disappointed. Click and hear the audio pronunciation multiple times and learn how to pronounce the name Scruffy. do you * for this? Tags: Telugu Meaning of shabby, shabby Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, shabby Telugu Meaning, shabby English Meaning. Showing signs of wear and tear; threadbare or worn-out: shabby furniture. * theworld ప్రపంచమంతటా. We have almost 200 lists of words from topics as varied as types of butterflies, jackets, currencies, vegetables and knots! the * mark విశేషమైన గురుతు. Adjective. And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom. He used to be so smart but he looks shabby now. The rooms on the upper floors of the mansion had a rather shabby appearance, as if Last 10 years the * ofsolomon మూఖు్డు, పామరుడు, అజ్ఞాని. threadbare. If you want to learn shabby in English, you will find the translation here, along with other translations from Igbo to English. We hope this will help you in learning languages. He walked past her into a tiny, shabby room. he playedthe * in this business యీ పనిలో వాడు పిచ్చివాడైపోయినాడు. I * you well నీకు క్షేమము కలుగుగాక,నీక్షేమము కోరుతున్నాను. est 1. a. A+. ఇది నీకువద్ధా. If you feel the pronunciation should be better then record pronunciation in your own voice.We keep adding meaning and other info to all names. in this * ఇట్లా.in that * అట్లా. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Learn more. Something that changed everyone’s lives so profoundly – leaving no country or continent untouched – was bound to have a significant impact on our language. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. a man of * పేరుకుమనిషిగా వుండే వాడు. Shabby meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries (adj), అలికిన, పూసిన, చరిమిన, పట్టించిన. (n), ( s), way, manner విధము, రీతి, తీరు. (adv), బలముగా, దార్ఢ్యముగా, he * believes దీన్ని రూఢిగా నమ్ముతాడు.See Wesley X.382. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. Meaning of 'Shabby' in Telugu from English to Telugu Dictionary. View usage for: * the year సంవత్సరము పొడుగున. (adj), విశేషమైన. ఇది నీకు కావలె నా. Opposite of falling or fallen into ruin. Shabby Meaning and Igbo to English Translation. a * beard వికారమైనదాడి. I do not * for that horse ఆ గుర్రము నాకు వద్దు. they sent him on a* s errand వాడికి వొక పిచ్చి పనిపెట్టి అవతలికి పంపినారు. a bit of * గడ్డి పరక.millet * చొప్పు, ఒగడు. they made a * of him in thatbusiness ఆ పనిలో వాణ్ని గడ్డితినిపించినారు, మోసపుచ్చినారు, వెర్రివాణ్నిగాచేసినారు. Over the last several months, when factories, offices, restaurants and other places of social gathering have been (intermittently) shut, people’s creativity has taken all sorts of unexpected directions. Our new online dictionaries for schools provide a safe and appropriate environment for children. Telugu Meaning. (adj), అమర్చిన, జాగ్రత్త చేయబడ్డ, పూర్తి చేయబడ్డ. What is the meaning of Shabby in hindi ? Telugu Meaning of 'Shabby' చిరిగిన; పాడైపోయిన; Synonyms: mean; threadbare; seedy; ragged; Related Tags for Shabby Shabby definition: Shabby things or places look old and in bad condition. of bagpipes could be heard in the distance. I *he was here now అయ్యో వాడు యిక్కడ లేకపోయినాడే. The coronavirus pandemic is a global phenomenon, but different countries have adopted different responses to it according to their local circumstances and traditions. a * hat కసువుతో అల్లిన టోపి. (adv), without care, without fear భయ భక్తి లేకుండా. It was hard to say why the man deserved such shabby treatment. they had not been much in use of late, Most material © 2005, 1997, 1991 by Penguin Random House LLC. * the day దినమెల్లా, సాయంకాలము దాకా. in a mean and ungenerous manner; the two were haggling shabbily in the drawing-room / so as to appear worn and threadbare or dilapidated / In a shabby manner. (adj), అధికమైన, అతిశయించిన. Telugu Meaning: నీచముగా, సరిగా in a mean and ungenerous manner; the two were haggling shabbily in the drawing-room / so as to appear worn and threadbare or dilapidated / In a shabby manner. wishing to go there అక్కడికిపోవలెనని. seedy. Telugu words for shabby include చిరిగిన, పాడైపోయిన and పురిపెట్టని పట్టుదారము. It was hard to know why the man deserved such shabby treatment. Meaning of 'Shabby' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Copyright © 2010 by Telugu words for shabby include చిరిగిన, పాడైపోయిన and పురిపెట్టని పట్టుదారము. the * yardకసువువామివేశే దౌడ్డి. * grown పచి పెరిగిన. Telugu Meaning of Shabby - shabby Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Shabbily. / a unit of angle, equal to an angle at the center of a circle whose arc is … a morassor boggy place బురదగా వుండే రేగడినేల. I * he may hold out tillnext year వచ్చే సంవత్సరముదాకా వాడు బ్రతికితే గొప్ప. How to use scruffy in a sentence. Pass the sanny, Bruce: Oz has its own lingo for the pando. I * it wereso అయ్యో అట్లా కాకపోయెనే. this is * injustice యిది మరీఅన్యాయము, అతి అన్యాయము. Sixteen years being bullied by nurses and schoolmasters at their own sweet will; five in London grinding hard at medicine, bad food. Type in Telugu Script All the latest wordy news, linguistic insights, offers and competitions every month. زاړه (لكه كالي): توى شوى: خوار پوڼى، خوارجامه: ټيټ، سپك، پرېوتى. clothes * withblood నెత్తురుతో తడిసిన గుడ్డలు. The building is shabby and there is no money for anything, Right across your life people realise you will not, It's shabby behaviour and you could just end up, She is not the only one to be scandalised by our Government's shabby treatment of Download our English Dictionary apps - available for both iOS and Android. All rights reserved. I * I had the money to pay for it అయ్యో అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు లేకపోయెనే. It’s no surprise that quite a few of the words on Collins Word of the Year 2020 shortlist have one big thing in common: the pandemic. Shabby - telugu meaning of నీచమైన, హీనమైన, తుచ్ఛమైన. his securities are men of * వాడికి పూటబడ్డవాండ్లు వట్టి అప్రయోజకులు. the. by Penguin Random House LLC and HarperCollins Publishers Ltd, Get the latest news and gain access to exclusive updates and offers. Houghton Mifflin Harcourt. the woman in the * పురిటింటిలో వుండే, స్త్రీ, బాలింతరాలు. Amaze your friends with your new-found knowledge! Type in Telugu Script Create an account and sign in to access this FREE content. Shabby meaning, definition, translation, synonyms, antonyms, Shabby ka hindi matlab, english to hindi dictionary  Maxgyan Hindi English Dictionary | हिन्दी अंग्रेज़ी शब्दकोश. ...one of the shabbiest and poorest areas of London. 'I should be very silly,' said he, 'if I went to that, But she will never see me, for they do not let me out of this, He put on his tail-coat and the tall hat which he had worn at school; but it was very. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. دَناءَه، خِسَّه، إرتِداء الثِّياب البالِيَه, Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary, the webmaster's page for free fun content. Persuasion distilled from his mildly-curling lips; and, "You speak the language so beautifully: might I ask what you are?" (n), ( s), వొక విధమైనపాచి, దీన్నిపాకుడు అంటారు రావిచెట్టు మొదలైన వాటిమీద పచ్చ ముఖమల్ వలె పెరిగిన పాచి. Last 50 years Modified entries © 2019 Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition. This is true not only in terms of public-health measures, but also in terms of the language used to describe the disease and its consequences. నీచముగా, సరిగా. Telugu meaning of Shabby is as below... (n), ( s), పిచ్చివాడు, వెర్రివాడు, అవివేకి, బుద్దిహీనుడు, మూఢుడు.అనాధ, పక్షి. in any * ఎట్లాగైనా, అన్నివిధాలా. (n), ( s), the stalk on which corn grows వూరిపుడక, తృణము.I do not care a * for him వాడు నాకు తృణముతో కూడా సమానుడు కాడు.it is not worth a * అది తృణప్రాయము. Last 100 years I * for thisone ఇది వొకటే నాకు కావలసినది. All Years How to use scruffy in a sentence. Adjective. the * markof the diamond is it's hardness వజ్రమునకు వుండే విశేషమైనగురుతు దానియొక్క కాఠిన్యము. don't you * for this?