Similar phrases in dictionary English Tamil. மின்உலை. When the three Hebrews were thrown into the burning fiery. Furnace: உலை. Noun. ○7:4-8—தங்களுக்குள் எரிகிற பொல்லாப்பான ஆசைகளின் காரணமாக, தெளிவாகவே, விபசாரக்காரராகிய இஸ்ரவேலர்கள் அப்பஞ்சுடுகிறவனுடைய அடுப்புக்கு அல்லது உளைக்களத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டார்கள். Tamil Meaning of Blast Furnace. A fireplace for cooking, a hearth, . Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … +, Because at that time Jehovah will also deliver his faithful servants, even as he delivered the three Hebrews from the fiery. 2.

, Nebuchadnezzar calls the three Hebrews out, and they emerge unharmed. உலை. Miṉulai furnace, electric furnace. (ஆதியாகமம் 7:23; 17:8; 19:15-26) மேலும் எரிகிற அக்கினிச், எறியப்பட்ட அந்த மூன்று எபிரெயரையும், அதோடுகூட சிங்கங்களின் கெபிக்குள்ளிருந்து தானியேலையும் யெகோவா. , as well as Daniel from the lions’ pit? A smith's forge, or furnace, .

‘Whoever does not,’ he said, ‘will be thrown into the burning fiery, ‘எவனாகிலும் பணியாமற்போனால் அவன் எரிகிற அக்கினிச். Amazed to see four individuals walking in the. Ulai aṭuppa furnace, oven.

Furnace definition. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find … Picture dictionary. Sorry, no text. நடுவிலே நடப்பதைப் பார்த்து ஆச்சரியமடைந்து நேபுகாத்நேச்சார் மூன்று எபிரெயர்களை வெளியேவரும்படி அழைக்கிறார், அவர்கள் சேதம் எதுவுமின்றி வெளியே வருகிறார்கள். Tamil Dictionary definitions for Furnace. ; as, an iron furnace; a hot-air furnace; a glass furnace; a boiler furnace, etc. 3. An ass, . worship will at the same moment be thrown into the burning fiery, எவனாகிலும் தாழ விழுந்து அதை பணிந்துக்கொள்ளாமற் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற, at which stand seven devils who shovel the guilty souls into the, அடுப்பு உள்ளது, அங்கே ஏழு பிசாசுகள் நின்று கொண்டு குற்றமுள்ள ஆத்துமாக்களை அந்தப் பேரடுப்பில் தூக்கி. Tamil meaning of Batch Furnace is as below... Batch Furnace : தொகுதியுலை. Kulumegāra furnace, smelter Find more words! அந்த மூன்று எபிரெயர்களையும் எரிகிற அக்கினிச். go, fell bound into the burning fiery, 23 சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ மூன்று பேரும், கட்டப்பட்ட நிலையில் அந்தச். A. *+ 41 The Son of man will send his angels, and they will collect out from his Kingdom, stumbling and people who practice lawlessness, 42 and they will pitch them into the fiery, தூதர்களை அனுப்புவார்; மற்றவர்களைப் பாவம் செய்ய வைக்கிற எல்லாரையும்* அக்கிரமம் செய்கிற எல்லாரையும் அவருடைய அரசாங்கத்திலிருந்து அவர்கள் பிரித்தெடுத்து, 42, strong men in his army took the three Hebrews and pitched them into the fiery, பின்பு அவனுடைய இராணுவத்தில் பலசாலிகளாயிருந்த புருஷர்கள் அவர்களைக் கட்டி எரிகிற அக்கினிச், Jehovah took and brought out of the iron-smelting, 20 இருந்தாலும், யெகோவா உங்களைத்தான் அவருடைய சொந்த ஜனமாகத் தேர்ந்தெடுத்து, இரும்பு, போன்ற எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டுவந்தார். ஏனென்றால் அந்த சமயத்தில், யெகோவா அக்கினிச்சூளையிலிருந்து எபிரேயர்களை விடுவித்தது போலவே தம்முடைய உண்மையுள்ள ஊழியர்களைகூட விடுவிப்பார்.—தானியேல் 3:26-30. three Hebrews who were cast into the fiery. ஓர் அற்புதம்தான் அவர்களுடைய உயிரைக் காப்பாற்றியது.

விடுவித்தார் அல்லவா?—தானியேல் 3:27; 6:23. does not fall down and worship will immediately be thrown into the burning fiery, 6 யாராவது அப்படி விழுந்து வணங்கவில்லை என்றால், எரிகிற, ○ 7:4-8 —Adulterous Israelites were likened to a baker’s oven, or.

B. C. D. E. F. உலை அடுப்ப noun. அப்போது, புகைகிற. 2. 3. ஒன்று தெரிந்தது. (88) A smith's forge, or furnace, . இன்றுவரை நீங்கள்தான் அவருடைய சொத்தாக இருக்கிறீர்கள். A pot of water set on the fire, or fireplace for cooking, . ஒரு தீப்பந்தம் அந்த இறைச்சித் துண்டுகளின் நடுவே கடந்துபோனது.

A fireplace for cooking, a hearth, . The kiln for lime or brick, a furnace, . appeared, and a fiery torch passed between the pieces. 17 சூரியன் மறைந்து, நன்றாக இருட்டிவிட்டது. furnace tamil meaning and more example for furnace will be given in tamil. , their lives were saved only by a miracle. , apparently because of the evil desires burning within them. He said the plans included enhancing exploitation of hydropower energy generation through the use of gas and furnace oil and alternate energy resources solar wind and biomas. —Daniel 3:27; 6:23. Find more words! catenary furnace - tamil meaning of சங்கிலிய உலை.

An inclosed place in which heat is produced by the combustion of fuel, as for reducing ores or melting metals, for warming a house, for baking pottery, etc. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names

2. நடிகர் ராஜ்குமாரை சந்தனக் கடத்தல் வீரப்பன் கடத்தியபோது அவரை மீட்க பெரிதும் உதவினார். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services.

A pot of water set on the fire, or fireplace for cooking, .